Vårt uppdrag
 Ledning
 Verksamhetspolicy
 Länkar
 Sortiment
 Blanketter

 

Textändring


  Hjälpmedelscentrum
  östra Skåne
  Kabelvägen 17
  291 62 Kristianstad
  Telnr: 044-13 42 45
  Fax: 044-12 37 04
  E-post:hjalpmedelscentrum@kristianstad.se

Verksamhetspolicy Hjälpmedelscentrum Östra Skåne

 

 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne ska trygga de 10 samverkande kommunernas hjälpmedelsförsörjning på ett kostnadseffektivt sätt framför allt genom att recirkulera begagnade hjälpmedel. Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt kraven i ISO 9001, ISO 14 001 och OHSAS 18 001.

 

Vårt arbete och värdegrund baseras på ett professionellt bemötande med god service och ständiga förbättringar. Våra ledstjärnor är respekt, kommunikation och yrkesskicklighet. Vi åtar oss att inom vår verksamhet i alla avseenden följa gällande lagstiftning, myndighetskrav och förekommande kundkrav. Inom miljöområdet arbetar vi för att öka återanvändningen av hjälpmedel och åtar oss att ständigt minska vår miljöpåverkan inom följande områden: transporter, avfall och kemikalier.

 

Medarbetare på Hjälpmedelscentrum ska ha en säker och stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till utveckling, inflytande och påverkan av den egna arbetssituationen.  Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt och det ingår som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Samtliga medarbetare har ett ansvar att delta i arbetet för en god arbetsmiljö och tillsammans strävar vi efter en god fysisk, psykisk, social och organisatorisk arbetsmiljö som främjar en god hälsa på kort och lång sikt.